Verwijsindex: Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK), Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Inrichting knooppunt - mini ZAT

Verwijsindex
De Verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. De overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en jongeren waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze in hetzelfde gezin werkzaam waren. Met de verwijsindex wilt de overheid meerdere professionals die zich om het kind of jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen.De Verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid.
 
Hoe werkt de Verwijsindex?
Een hulpverlener besteedt extra zorg aan uw zoon of dochter. Deze hulpverlener kan uw kind dan signaleren in de Verwijsindex. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan bespreekt de hulpverlener dit met u. Als uw kind ouder is dan 16 jaar dan bespreekt de hulpverlener het met uw kind zelf. Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de Verwijsindex opgenomen. De reden van signalering wordt niet vermeld.
 
Als er twee of meer signaleringen gemaakt zijn over uw kind in de Verwijsindex door verschillende organisaties, ontstaat er een zogenaamde match. De Verwijsindex zorgt ervoor dat de hulpverleners met elkaar in contact komen om de hulp op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp voor uw kind. Samen met u en uw kind wordt bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is.
 
Als de school uw kind wilt registreren in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd. Samen met u en uw kind wordt dan bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is.
Wat zijn uw rechten?
  • Over de registratie in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd.
  • De persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door de school en de betrokken hulpverleners.
  • U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen om correctie van de persoonsgegevens.
  • U kunt bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens van uw kind.

Meer informatie?
Voor de regio Parkstad-Heerlen verwijzen we naar de website. Met ingang van 6 oktober 2016 is de benaming Verwijsindex Parkstad (VIP) gewijzigd in Vroeg Samenwerken in Parkstad (VIP).
Voor de overige regio’s verwijzen wij voor verdere informatie naar de betreffende gemeente.
Klik HIER voor de informatieflyer van de VNG Verwijsindex Risicojongeren.


Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK)
Volgend uit de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan zijn wij wettelijk verplichtom te handelen conform de vastgelegde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van van de school.
Klik HIER voor de Meldcode.

 Per 1 januari 2015 is de naamgeving van de huidige AMHK’s (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) veranderd. De nieuwe naam is ‘Veilig Thuis’ met als ondertitel ‘advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Gemeenten zijn niet verplicht om hun AMHK ‘VeiligThuis’ te noemen het is een aanbeveling van VNG *( Vereniging Nederlandse gemeenten en de staatssecretaris voor een optimale herkenbaarheid van het AMHK. 

Op elke school is een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wordt regelmatig geschoold.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) / Wijkteam / Sociaal Buurtteam / Toegang tot de jeugdzorg
(N.B. Heeft in elke gemeente een andere naam)
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie of ondersteuning welkom of nodig. Het vinden van die informatie of hulp is soms moeilijk. Er zijn veel organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg.
Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is er in iedere gemeente één centraal punt voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien opgericht. Elke gemeente hanteert een andere naam voor het centrale punt:
Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Wijkteam, Sociaal Buurtteam of Toegang tot de jeugdzorg.
 
Ouders, kinderen en professionals kunnen in hun eigen gemeente terecht voor informatie en advies op dit gebied. Wilt u weten waar u in úw gemeente terecht kunt? Kijkt u dan op de website van uw gemeente.
Voor de gemeenten van Parkstad klik HIER.
 
Wie kan bij ons terecht?
Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor: (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen, jeugd en jongeren in de leeftijd van 0 tot 100 jaar, professionals die met kinderen, jeugdigen en hun ouders werken en vrijwilligers die met kinderen/jeugdigen werken (sport en vrije tijd).

Op de website Verbinding Onderwijs en Jeugd staat veel praktische informatie als het gaat over de verbindingen tussen het (passend) onderwijs en de jeugdhulp.
Klik HIER voor de website. 

  Meer informatie?
 
Bijbehorende documenten voor het team van de school zijn:
  • Gebruikersmap Verwijsindex Parkstad.
  • Registratiecriteria Verwijsindex.
Inrichting Knooppunt – mini Zorgadviesteam (mini ZAT)
In Zuid Limburg hebben de schoolbesturen afgesproken dat de ondersteuningsstructuur op scholen zodanig is ingericht dat in elk niveau de school autonoom ondersteuning kan bieden of dat de ondersteuning met behulp van netwerkpartners tijdig, flexibel en adequaat ontsloten kan worden. Het is aan schoolbesturen en scholen om deze ondersteuningsstructuur per school vorm en inhoud te geven.
In het ondersteuningsplan 2015-2019 van de samenwerkingsverbanden in Zuid-Limburg zijn vier ankerpunten geformuleerd waaraan de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1-4) en extra ondersteuning (niveau 5) moet voldoen. Ankerpunt 4 betreft een effectieve interne ondersteuningsstructuur, passend bij het onderwijskundig en pedagogisch concept van de school.
In de notitie zorg in en om school (zie onderstaande link) is voor de aansluiting tussen school en ketenpartners op hoofdlijnen uitgewerkt.
Schoolbesturen hebben besloten dat elke school in de basisondersteuning en in de extra ondersteuning in Zuid-Limburg een knooppunt inricht waarmee adequaat ketenpartners bij een casus betrokken kunnen worden en zorgondersteuning (indien nodig) ontsloten kan worden. Dit hoeft dus niet bij elke school op dezelfde manier; dit is afhankelijk van leerlingenpopulatie, pedagogisch- en onderwijskundig concept, etc.
Op school vindt op jaarbasis een aantal keer een mini ZAT plaats. Hierbij is bijv. de jeugdconsulent van het sociaal buurtteam betrokken, een gedragsdeskundige en de schoolarts. Ook ouders worden vaak uitgenodigd voor dit overleg. Vanuit het mini ZAT worden meestal verdere acties afgesproken.
 
 
http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/bestanden/2549/Beleidsnotitie-Zorg-op-school-vastgesteld-versie-27-1-2017.pdfKlik HIER om terug te gaan naar de vorige pagina.
Deel deze pagina linkedin facebook twitter meer