sponsoring

Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Ook op onze school komt sponsoring voor. Er is uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de school, het personeel of de leerlingen waarmee de leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd of als het bestuur, het personeel of leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. Schenkingen, ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de gemeente vallen niet het begrip sponsoring.

Sponsoring binnen de school is toegestaan, mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden. Als een mogelijke sponsor zich bij de school aanmeldt, toetst de directeur of dit verzoek voldoet aan de voorwaarden. Vervolgens wordt er een sponsorovereenkomst opgesteld. Deze sponsorovereenkomst dient door de directeur ter instemming te worden voorgelegd aan de MR. Met sponsoring gemoeide zaken die in hun geldwaarde een bedrag van € 500 te boven gaan, zal de directeur hierover het schoolbestuur vooraf informeren.
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van de regels.
Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een schenking. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Voorwaarden voor sponsoring in het onderwijs
Sponsoring op school moet aan wettelijke voorwaarden voldoen. Ouders en docenten hebben het recht om via de medezeggenschapsraad hun stem te laten horen over een sponsorcontract. In het voortgezet onderwijs hebben ook leerlingen vanaf 13 jaar medezeggenschap.
Verder zijn scholen verplicht om ouders in de schoolgids en het schoolplan te informeren over het sponsorbeleid.

Voorbeelden van sponsoring in het onderwijs
Sponsoring kan bijvoorbeeld in de vorm van:

 • betalen voor aanvullend lesmateriaal, zoals boekjes, dvd's, folders, posters en spellen;
 • gesponsorde activiteiten, zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes;
 • meebetalen aan de inrichting van de school.
Vaak vermeldt een school de sponsor in bijvoorbeeld de schoolkrant, schoolgids of nieuwsbrief. Deze tegenprestatie komt het meest voor. In het basisonderwijs zijn sponsors vaak winkels en bedrijven in de directe omgeving van de school.

Gedragsregels voor sponsoring in het onderwijs
Klik HIER voor meer informatie over een convenant met gedragsregels rond sponsoring 2015 - 2018 voor scholen.

Er staat in:

 • waar scholen op moeten letten;
 • waar sponsors aan gebonden zijn,
 • wat valkuilen zijn;
 • en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten organiseren.
Enkele regels uit de overeenkomst:

 • Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen.
 • Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.
 • De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag niet nadelig zijn voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen.
 • De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.
De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt toezicht op de naleving van de regels.

Klachten over sponsoring in het onderwijs
Ouders, docenten en leerlingen kunnen met klachten over sponsoring terecht bij de klachtencommissie van de school. Scholen moeten zorgen dat deze mogelijkheid voor iedereen duidelijk is. Sponsoring gaat vaak samen met reclame-uitingen. Heeft een ouder, leerkracht of leerling een klacht over de inhoud van een reclame-uiting? Dan kan hij of zij een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.
Klik HIER voor de link.


Klik HIER om terug te gaan naar de vorige pagina.

Deel deze pagina linkedin facebook twitter meer