klachten en klachtenprocedure

voor alle klachten?
De klachtenregeling is alleen van toepassing als u met uw klacht niet ergens anders terecht kunt. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op deze klachtenregeling. Om hierbij alles in goede banen te leiden is er een duidelijke klachtenprocedure ontwikkeld.

stap l
Zoals reeds gezegd proberen we de klacht eerst binnen de schoolorganisatie op te lossen tussen de direct betrokkenen.

stap 2
Lukt stap l niet, of niet naar genoegen, dan kunt u met uw klacht naar de contactpersoon binnen de school stappen. De contactpersoon zal samen met u beoordelen of het al dan niet noodzakelijk is de vertrouwenspersoon in te schakelen dan wel een officiële klacht in te dienen.

stap 3
De klager kan overgaan tot actie a of b:
a. bemiddeling tussen klager en verweerder bijvoorbeeld door inschakeling van de vertrouwenspersoon
b. een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie

Bij optie a proberen we er samen uit te komen. Bij optie b wordt de aangeklaagde officieel aangeklaagd.

stap 4
Een onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover. De klachtencommissie geeft advies over:
a. de (on)gegrondheid van de klacht
b. het nemen van maatregelen
c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten

stap 5
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bestuur het besluit hierop kenbaar maken aan:
a. klager
b. verweerder
c. klachtencommissie
d. directie school

schoolcontactpersoon
De schoolcontactpersoon is zoals al eerder aangeduid, de ‘wegwijzer’ binnen school bij een klacht. Deschoolcontactpersoon zal samen met u bekijken waar u uw klacht het beste kunt neerleggen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te lossen. Op elke school binnen onze stichting zijn twee schoolcontactpersonen aangesteld, een ouder en een leerkracht, bij voorkeur een man en een vrouw. Dit betekent niet dat indien de klager een ouder is naar de oudercontactpersoon moet en de leerkracht naar de leerkrachtcontactpersoon. De klager is hier vrij in.

vertrouwenspersoon
Aan INNOVO zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. De vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de klager. De klager zelf bepaalt uiteindelijk of deze een klacht al dan niet indient bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding. De vertrouwenspersonen, zijn niet verbonden aan één van onze scholen.

Contactgegevens
Amanda Klein
info@prettigwerkenlimburg.nl
06 - 444 74 692

Patrick van Well
pvwell@qccinfo.com
06 - 466 31 403

INNOVO is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waaronder de Landelijke Klachtencommissie ressorteert.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
070  386 16 97
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl
In de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) werken 4 klachtencommissies  voor het bijzonder onderwijs samen (één loket).

Het gaat om de volgende klachtencommissies:
  • de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs;
  • de klachtencommissie voor het protestants-christelijk onderwijs;
  • de klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs;
  • de klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs.
vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:
  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • seksuele intimidatie
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
  • discriminatie en radicalisering
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren.
Vertrouwensinspecteurs | Onderwerp | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)


Klik HIER voor de vastgestelde klachtenregeling INNOVO, inclusief klachtenmeldingsformulier & vraag en antwoord. Klik HIER voor het klachtenformulier.


Klik HIER om terug te gaan naar de vorige pagina.