informatie samenwerkingsverbanden

 • SWV PO 31-02 Roermond e.o. (Midden-Limburg)
 • SWV PO 31-04 Sittard-Geleen e.o. (Westelijke Mijnstreek)
 • SWV PO 31-05 Maastricht e.o. (Maastricht-Heuvelland)
 • SWV PO 31-06 Heerlen e.o. (Parkstad)
SWV PO 31-02
Passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Midden-Limburg

 
In het SWV Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg hebben alle regionale schoolbesturen met elkaar de opdracht om voor alle leerlingen uit onze regio een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt met name in op die leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Daarnaast werken we samen naar een vorm van inclusiever onderwijs, zodat kinderen met en zonder ondersteuningsbehoefte vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen. Het SWV PO 3102 Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal.
 
In het vastgestelde ondersteuningsplan (OP) beschrijft het SWV het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het SWV voor de periode 2018-2023. Middels het schoolondersteuningsprofiel (SOP) stellen de scholen een plan voor passend onderwijs op. Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden.
Iedere school heeft een vorm van schoolondersteuning ingericht. Binnen deze ondersteuning wordt de school geadviseerd, begeleid en ondersteund in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in het bijzonder. Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met onderwijsnabije organisaties als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ). Deze vorm kan per schoolbestuur verschillen.
 
Voor extra ondersteuning voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling: “Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, dan wordt dit deskundigenadvies aan een onafhankelijk, bovenschools procesadviseur SWV voorgelegd. Als het SWV vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft, dan kan de betreffende leerling worden geplaatst op een SBO- of SO-school. Voor verdere informatie over de schoolondersteuning kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school. U kunt het actuele Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband vinden op de website van het SWV Midden-Limburg: www.swvpo3102ml.nl
 
Het adres van het SWV Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg is:
SWV PO 31-02 Midden-Limburg
Postbus 3043 6093 ZG Heythuysen
Tel. 0475-550449
E-mail: secretariaat@swvpo3102ml.nl

 
 
SWV PO 31-04-05-06
Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg

 
Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.
 
Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:
Regio Westelijke Mijnstreek:   Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.
Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.
 
Schoolondersteuningsprofiel
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school en het samenwerkingsverband.

Onderwijsondersteuning
De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:
 • Ondersteuningsniveau 1:       Onderwijs in de groep
 • Ondersteuningsniveau 2:       Ondersteuning in de groep
 • Ondersteuningsniveau 3:       Ondersteuning op school met interne deskundigen
 • Ondersteuningsniveau 4:       Ondersteuning op school met externe specialisten
 • Ondersteuningsniveau 5:       Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs
 
Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners.
Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies.
Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.
 
Gemeentelijke ondersteuning
Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.   

Zorgondersteuning
Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.

Knooppunt
Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs
Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen.

Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website van de school.

De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een school. Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.
 
De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.
Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.
 
Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - in overleg met de ouders - voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.
 
 
Informatie samenwerkingsverbanden
 
Voor meer informatie : zie www.passendonderwijszuid.nl   
Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen.
 
Contactgegevens:
 
Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
Adres:                    Eloystraat 1a
6166 XM Geleen
Directeur:               Tiny Meijers-Troquet
Telefoon:               085 - 488 12 80
E-mail:                   t.meijers@swvpo-wm.nl

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland
Adres:                    Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur:               Doreen Kersemakers
Telefoon:               085 - 488 12 80
E-mail:                    info-po@swvzl.nl
 
Samenwerkingsverband Parkstad
Adres:                    Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur:               Doreen Kersemakers
Telefoon:               085 - 488 12 80
E-mail:                   info-po@swvzl.nl

Engelstalige versie:

Inclusive primary education in South Limburg
 
School boards and their schools organise inclusive education for all pupils. Close to home and as inclusive as possible. School boards interpret this duty of care together. The collaborative partnership organises a comprehensive range of education and a suitable place for all pupils.
 
There are three primary education collaborative partnerships in South Limburg:
Westelijke Mijnstreek Region: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen and Stein.
Maastricht-Heuvelland Region: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals and Valkenburg aan de Geul.
Parkstad Region: Brunssum, Beekdaelen (Nuth and Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld and Voerendaal.
 
Special educational needs support policy
Each school has a special educational needs (SEN) support policy: a description of the educational needs support schools can offer pupils. You can find the special educational needs support policy on the website of the school and the collaborative partnership.

SEN support
SEN support consists of five levels:
 • SEN support level 1:              Teaching in the group
 • SEN support level 2:              SEN support in the group
 • SEN support level 3:              SEN support at school with internal experts
 • SEN support level 4:              SEN support at school with external specialists
 • SEN support level 5:              Extra support for special (primary) educational needs
 
All primary schools offer primary SEN support (special education levels 1 to 4). They do this themselves or with the help of network partners.
With a difference in insight about the use of SEN support in levels 1 to 4, the collaborative partnership seeks (provides) independent external advice.
SEN support level 5 is additional support at the special (primary) school. This requires a declaration of admissibility from the collaborative partnership.
 
Municipal support
Youth Support, Youth Healthcare and school social work fall under the responsibility and management of the municipalities. If a child needs municipal support at home or at school, this is deployed in addition to the special educational needs support. This includes (individual) support, treatment and personal care in the context of the Youth Act.

Care support
If a child needs care support under the Long-term Care Act (Wet Langdurige Zorg) or the Health Insurance Act (Zorgverzekeringswet), agreements are made with the parents about the use and scope of the support during school time.

Hub
If a school is not adequately able to meet the student's support needs, a hub is organised. The hub includes key partners (parents, school, paediatrician, school social workers, school attendance officer and municipal access) and incidental partners. Partners join to offer customised support as required.

Registration, duty of care and admissability to special (primary) education
Parents register their child in writing (at least 10 weeks before the desired placement) at a school of their choice. Registration does not automatically mean placement.

A school responds to a registration request. The agreement is that there are no verbal referals. The collaborative partnership does not use a uniform registration form. Boards and schools use their own forms; these are on the school's website.

The placement period starts when a parent registers their child in writing at a school. Parents inform the school if they know or suspect their child requires support. The school of registration always requests information from the child's former school or nursery (with first registration). This information is required to assess whether the school of registration can offer the child the support they need.
 
This school decides, within six weeks of the registration, whether the child can be admitted. This period can be extended by four weeks. If the school cannot place the child, the school (or school board) looks for a suitable learning place at another school. This could be another primary school or a school for special (primary) education. It is important that there is a good balance between the child's abilities, the parent's wishes and the schools' possibilities.
If additional support is required in special (primary) education, an admissability process starts through the admissability officer of the collaborative partnership. The collaborative partnership determines whether and for how long a pupil can be admitted to special (primary) education.
 
If a pupil transfers to another school, the schools concerned - in consultation with the parents - ensure a good, smooth transition and transfer of information according to the agreements within the collaborative partnership.
 
 
Collaborative partnerships' information
 
For more information, go to www.passendonderwijszuid.nl(in Dutch)
Here you may also find the co-determination established in the collaborative partnership (Support Plan Board/ondersteuningsplanraad).
 
Contact details:
 
Westelijke Mijnstreek collaborative partnership
Address:                 Eloystraat 1a
6166 XM Geleen
Director:                Tiny Meijers-Troquet
Telephone:             085 - 488 12 80
E-mail:                   t.meijers@swvpo-wm.nl

Maastricht-Heuvelland collaborative partnership
Address:                 Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Director:                 Doreen Kersemakers
Telephone:             085 - 488 12 80
E-mail:                   info-po@swvzl.nl
 
Parkstad collaborative partnership
Address:                 Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Director:                 Doreen Kersemakers
Telephone:             085 - 488 12 80

Klik HIER om terug te gaan naar de vorige pagina.