Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang, opvang op vrije school(mid)dagen, dan wel opvang tijdens schoolvakanties of een combinatie hiervan.                                                                                                               
Vanaf 2007 is de Wet Primair Onderwijs aangepast in die zin dat alle basisscholen, dus niet alleen brede scholen, mogelijkheden tot buitenschoolse opvang moeten bieden, waardoor kinderen van half 8 ’s ochtends tot half 7 ’s avonds een zinvolle en plezierige dagbesteding hebben.

Het voorzien in BSO sluit nauw aan bij de reeds door INNOVO ingezette koers van “educatief partnerschap”.
Als school zijn we op zoek gegaan naar een aanbod dat past bij de wensen van kinderen, ouders, scholen en INNOVO. Dit alles binnen de financiële middelen die de overheid ter beschikking stelt.

Wij voeren regelmatig overleg met onze BSO-instelling, te weten……………... Hierbij komen verbeterpunten naar voren die aangepakt worden. Ook wordt onderzoek verricht naar de tevredenheid onder ouders over de BSO-instelling en de organisatie. Speciale aandacht wordt besteed aan de BSO-kinderen die extra zorg nodig hebben.

Verder denken wij na met ons BSO-instelling over de vervolgontwikkeling richting de dagarrangementen en over combinaties die mogelijk zijn met bijvoorbeeld sportorganisaties of instellingen die muzikale vorming aanbieden.

Waar kunnen ouders terecht voor aanvullende informatie?
De directeur en/of de BSO-coördinator van de school,…………………………, kan verdere informatie verstrekken. Hij/zij kan ook de weg wijzen naar de BSO-instelling waarmee de school samenwerkt.

Zie ook de 11 Werkprocessen INNOVO: werkproces 11: Afstemming met Educatieve Partners.

Programmalijn Samenhangende Arrangementen
Werkproces Afstemming met Educatieve Partners
Omschrijving De school onderhoudt functionele contacten met educatieve partners om een rijk aanbod te waarborgen op onderwijs, zorg en educatie.
 
Kwaliteitsbepaling
 
Kwaliteitsaspect 3 De school onderhoudt functionele contacten met de BSO.
Indicatoren Minimaal 1x per schooljaar vindt met een vertegenwoordiger(s) van de BSO afstemming plaats over het programma, de pedagogisch-didactische aanpak, tijd en de kwaliteit van samenwerking. De opbrengst hiervan wordt opgenomen in het verslag van de evaluatie “onderwijs en zorg”.
  De school maakt jaarlijks in de schoolgids melding van de aard van de samenwerking met de BSO.
Klik HIER om terug te gaan naar de vorige pagina.
Deel deze pagina linkedin facebook twitter meer