bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten; buitengewoon schoolverlof

Incl. richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof en brochures luxeverzuim van bureau VSV

Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten
Per 1 januari 2012 is een wijziging van onder meer de Leerplichtwet 1969 (Lpw) in werking getreden. Doel van de wetswijziging is de verbetering van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Het toezicht op naleving van de Leerplichtwet door scholen – een goede administratie van het verzuim – wordt belegd bij de Inspectie van het Onderwijs . Deze kan een bestuurlijke boete opleggen. Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door ouders en leerlingen blijft bij de gemeenten liggen. 
De Inspectie van het Onderwijs hanteert een risicogericht toezichtkader. Leerplichtambtenaren kunnen signalen doorgeven aan de Inspectie. Vanuit het toezicht op ouders en leerlingen mogen zij de verzuimadministratie van scholen inzien.
 • De verzuimregistratie op school voldoet aan de wet- en regelgeving.
Toezicht op de leerplicht
Scholen, gemeenten en de Rijksoverheid werken samen om de naleving van de leerplicht te controleren. 

Toezicht door leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht. Als er problemen zijn met het schoolbezoek, zoekt hij samen met de school en ouders naar een oplossing.
Leerplichtambtenaren zijn bevoegd om inlichtingen te vorderen bij scholen met als doel toezicht te houden op de naleving van de Leerplichtwet 1969 door ouders/verzorgers en leerlingen. In dat kader hebben zij toegang tot de verzuimregistratie. Onderzoeken door de gemeentelijke leerplichtambtenaren naar naleving van de Leerplichtwet 1969 door (hoofden van) scholen is stopgezet. Klik HIER voor meer informatie. 
Andere taken van de leerplichtambtenaar zijn:
 • jongeren voorlichten waarom het belangrijk is om naar school te gaan;
 • jongeren en ouders voorlichten over de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim of spijbelen;
 • een proces-verbaal als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school.
Toezicht door scholen: schoolverzuim melden
Scholen zijn verplicht schoolverzuim zonder geldige reden te melden. Vanaf 1 april 2017 melden basisscholen het leerlingenverzuim via het digitaal verzuimregister van DUO. 

Toezicht door Inspectie van het Onderwijs
De Onderwijsinspectie controleert of scholen zich houden aan de Leerplichtwet. Het is belangrijk dat scholen ongeoorloofd verzuim goed administreren. Dit helpt om een beeld te krijgen hoeveel kinderen verzuimen. Daarom moet elke school een goed registratiesysteem hebben. Ook moeten scholen verzuim tijdig en correct melden en zorgvuldig omgaan met regels rondom het verlenen van verlof, schorsingen en verwijdering. De inspectie ziet hier op toe. 

Richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof
Conform de wettelijke kaders (wijziging Leerplichtwet per 1 januari 2012).
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen, maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kan wel extra verlof aangevraagd worden.

Vakantieverlof
Vakantieverlof op grond van de Leerplichtwet moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen bij de directeur. U kunt hierbij gebruik maken van formulieren die op school verkrijgbaar zijn. Vakantieverlof kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 • wegens specifieke aard van het beroep* van één der ouders is verlof niet mogelijk binnen de officiële schoolvakanties tijdens het schooljaar (werkgeversverklaring verplicht, formulier opvragen bij de school); dit verlof mag maximaal éénmaal per schooljaar worden aangevraagd
 • het verlof bedraagt niet meer dan tien schooldagen
 • het betreft niet de eerste twee lesweken van het schooljaar
 • toestemming wordt door de directie enkel verleend na ruggenspraak met de leerplichtambtenaar.

*Specifieke aard van het beroep
Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” van de Lpw, dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.


Verlof vanwege gewichtige omstandigheden
Extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden moet u bij de directeur aanvragen. Dit
moet uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering. Ook hierbij kunt u gebruik
maken van een op school te verkrijgen formulier. In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:

 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m de 3e graad van het kind
 • bij het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad van het kind
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad van het kind
 • verhuizing van het gezin
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten lesuren kan gebeuren
 • sommige religieuze feesten.

De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden:
 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakantieperiode op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Gewichtige omstandigheden meer dan tien dagen per schooljaar
Een verzoek om verlof van meer dan tien schooldagen per jaar zal via de directeur aan de leerplichtambtenaar worden voorgelegd. Dit moet zo snel mogelijk worden aangevraagd. Luxeverzuim ontstaat wanneer ouders hun kinderen laten spijbelen om eerder met vakantie te kunnen gaan of om ze bijvoorbeeld mee te nemen op familiebezoek. Het doet dan niet ter zake of op de bewuste dag gewone lessen zijn, een excursie plaatsvindt of bijvoorbeeld een sportdag is.

De school is verplicht om melding te maken van lesverzuim, ook van afwezigheid waarbij een vermoeden bestaat dat het luxeverzuim is. De leerplichtambtenaren zullen tegen luxeverzuim in actie komen.

Bezwaar en beroep
Tegen een afgewezen verzoek om extra verlof kan de indiener schriftelijk bezwaar maken. Dit bezwaar kan ingediend worden bij het bestuur.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:
 • naam en adres van belanghebbende;
 • de dagtekening (datum);
 • een omschrijving van het besluit dat is genomen;
 • argumenten die duidelijk maken waarom indiener niet akkoord gaat met het besluit
 • als het bezwaar niet door de indiener maar namens deze wordt, dient er een ondertekende volmacht bij het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Bureau VSV (Voortijdig SchoolVerlaten Parkstad Limburg) heeft een brochure uitgegeven
(februari 2019):
Klik HIER voor de brochure 'Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof'.


Klik HIER om terug te gaan naar de vorige pagina.